create your own website for free

GINO ROESEMS

3de plaats

CD&V Dilbeek

Gino's gezin

Over mezelf

Gino Roesems, 52 jaar, gehuwd met Christine en papa van drie studerende kinderen Arno, Anneleen en Tom. Ik ben opgegroeid in het knusse en landelijke Sint-Ulriks-Kapelle als benjamin in een gezin van acht kinderen. Vader Gustaaf en moeder Gaby waren beiden zeer geëngageerd in het verenigingsleven van de dorpsgemeenschap die Sint-Ulriks-Kapelle toen was.

Ik heb een boeiende job als Senior Consultant bij Realdolmen. We helpen onze klanten in het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen en ondersteunen hen daarbij met specifieke bedrijfssoftware. De meeste van mijn klanten zijn grotere ziekenhuizen. Als consultant verwacht men dat je ondernemend en klantgericht bent, over communicatieve en probleemoplossende vaardigheden beschikt, dat je een teamspeler bent. Competenties die ook van pas komen in mijn politiek engagement.

Engagementen

De Rand logo

VZW De Rand

Lid van de Algemene Vergadering van VZW De Rand als afgevaardigde van de Vlaamse overheid. De Rand heeft als doel het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand te ondersteunen. www.derand.be

Sportende mensen

EVA VZW Sport en Gezondheid Dilbeek

Bestuurslid van de nieuwe EVA VZW Sport en Gezondheid Dilbeek als vertegenwoordiger van onze politieke fractie. De vzw is belast met de realisatie van opdrachten aangaande het lokaal sport- en gezondheidsbeleid van de gemeente Dilbeek.

Ocmw

OCMW

Gewezen raadslid in het OCMW en via het Sociaal Comité begaan met de sociale dossiers en in de sociale tewerkstelling van de Dienstenonderneming Dilbeek. Het OCMW in zijn huidige vorm verdwijnt en de werking wordt ingekanteld in de werking van de gemeente.
www.dilbeek.be/themas/welzijn-ocmw

Voetbal

BOKA United

Uittredend bestuurslid en penningmeester bij voetbalclub Bodegem-Kapelle United. Na vele jaren als afgevaardigde, bestuurslid en penningmeester bij het voormalige FC Kapelle Sport en de fusieclub BOKA is het tijd voor een nieuwe generatie bestuursleden. BOKA United is een lokaalgerichte en familiale voetbalclub met de nodige ambitie en heeft ruim 500 leden. www.detofstevoetbalclub.be

Fietsers

Wielerclub Bodegem Kapelle Sportief

Bestuurslid van de wielerclub die in Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle de wielerkoersen organiseert. www.facebook.com/bodegemkapellesportief

Kerk

Kerkraad Sint-Ulrik

Bestuurslid en Penningmeester van de kerkfabriek Sint-Ulrik.
De kerkfabriek Sint-Ulrik is een openbare instelling die de middelen beheert die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst. De kerkfabriek is tevens verantwoordelijk voor de eigendommen zoals het kerkgebouw en de pastorie. Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het meerjarenplan, de budgetten en de jaarrekeningen. Deze worden ook door het Centraal Kerkbestuur, de Gemeenteraad, het Bisdom en de Provinciegouverneur goedgekeurd.

Logo cd&v

CD&V Dilbeek

Bestuurslid van CD&V Dilbeek en voorzitter van de sectie Groot-Bijgaarden, Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle.
https://dilbeek.cdenv.be

Andere

Andere

Lid van tal van andere verenigingen of organisaties die ik een warm hart toedraag : Witte Kerst, Landelijke Gilden, Chiro, Dilbeekse Tuinbouwvereniging, Supporterclubs, …

Mijn politieke inspiraties en bedenkingen

"De Weg Vooruit: naar een samenleving waar iedereen mee is"

  1. Elke mens telt - dit is meteen mijn belangrijkste motivatie om aan politiek te doen: het streven naar een maatschappij waar iedereen telt, een maatschappij waar iedereen kansen krijgt, waarin iedereen zich kan ontplooien. “Elke mens telt” geeft niet alleen de waardigheid van elke persoon weer, het duidt ook op de gelijkheid tussen mensen en op het respect voor ieder mens.
  2. Personalisme - dit staat voor de verbondenheid tussen mensen en de kracht om je als uniek individu daarin te kunnen ontplooien. We kunnen ons veilig voelen en ons ten volle ontplooien als we in groep verbonden zijn met anderen. Dat gebeurt binnen verschillende gemeenschappen: denk daarbij aan je gezin, je familie, je vrienden, je buurt, de verenigingen, de werkomgeving, ...
  3. Solidariteit - binnen gemeenschappen wordt van elke persoon verantwoordelijkheid en betrokkenheid gevraagd. Het verhaal van rechten en plichten maar vooral ook het verhaal van “de sterken helpen de zwakkeren”. Niet iedereen heeft hetzelfde geluk of krijgt dezelfde kansen. Niet iedereen is – om welke reden dan ook – in staat om zijn steentje bij te dragen. Ieder mens zou toch dankbaar moeten zijn voor wat we hier op deze wereld meekrijgen? Als je dat beseft, samen met de wetenschap dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt, dan is de stap naar solidariteit binnen de samenleving niet zo moeilijk.
  4. Goed beheer van planeet aarde - wij, mensen, zijn verantwoordelijk voor onze aarde. En ook hier geldt solidariteit: solidariteit met de volgende generaties. We zijn verplicht om onze leefomgeving kwalitatief en onder betere omstandigheden door te geven dan dat we ze gekregen hebben. Dit kan door spaarzaam om te gaan met wat de natuur ons te bieden heeft en duurzame en energievriendelijke oplossingen te bedenken. In het verlengde daarvan ligt het optimaal gebruik van financiële middelen. Goed beheer betekent immers ook een goed financieel beheer in de dagdagelijkse werking van onze samenleving waarbij duurzame investeringen belangrijker zijn dan korte termijn oplossingen.
  5. Centraal - Ik voel me het best bij de gulden middenweg. Ik leef niet in de illusie dat we bij elke beslissing voor iedereen goed kunnen doen, maar er kan wel in overleg de grootst mogelijke consensus bereikt worden. Ik denk nooit in polarisatie of in uitersten, bij welk facet van de samenleving dan ook, omdat niet één facet de oplossing tot een vredevolle, welvarende samenleving in zich houdt. Als christendemocraten is het onze plicht om steeds centraal te staan. We blijven in het midden staan om alle hoeken en kanten goed te kunnen zien. Om met een open blik naar alle meningen en ideeën te kunnen luisteren. Vanuit het midden heb je immers steeds de kortste lijnen naar de verschillende buitenkanten. We willen zo met iedereen in korte verbinding staan. Het zit in ons om te overleggen en compromissen te sluiten.
Politieke academie

Politieke Academie

"Politiek is tussen de mensen staan. Maar dossierkennis en je tijdig bijscholen is nog belangrijker"

In 2017 kreeg ik de unieke gelegenheid om deel te nemen aan de Politieke Academie van CD&V. Ik was de nestor van een dertigtal geëngageerde mensen vanuit gans Vlaanderen.
Een jaar lang hadden we tweewekelijkse vormingsdagen en interessante plaatsbezoeken om zo onze kennis uit te breiden, onze vaardigheden aan te scherpen en ons netwerk uit te breiden.
Het is fijn om te zien hoe elk van de cursisten zich nu een eigen weg baant binnen het politiek landschap.
Door het lidmaatschap van Ceder, het studiecentrum van de Vlaamse Christendemocraten, houden we ons up-to-date met interessante opleidingen en lectuur.

Kandidaten

Speerpunten voor Dilbeek

Welzijn

"Welvaart ten dienste van welzijn. Zo krijg je een sterke samenleving"

De integratie van de werking van het OCMW mag niet leiden tot een inkrimping van het budget of de versnippering ervan over andere beleidsdomeinen. De gemeente blijft een belangrijke schakel in de welzijnswerking. We wensen dus het actuele budget minstens te behouden en waar nodig nog te versterken.

Er zijn in Dilbeek schitterende initiatieven zoals Huis van het Kind en VONK. VONK is het Dilbeeks “paradepaardje” in de strijd tegen kinderarmoede. We versterken de werking ervan door vroegere detectie van noden en het delen van expertise in de strijd tegen kinderarmoede.

De renovatie van Breugheldal staat in de startblokken. We pleiten voor een modern multifunctioneel centrum dat inspeelt op de keuzevrijheid van de senior. Enerzijds moeten we ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen maar anderzijds moet ook een vlotte overgang mogelijk gemaakt worden tussen dagverzorging, nachtopvang, kortverblijf en een residentiële opname.

We zijn voorstanders van welzijnscharters die elke beleidsbeslissing toetsen in functie van specifieke welzijnstopics zoals kinderarmoede of ouderenwelzijn.

In Dilbeek is er een wachtlijst van Dilbekenaren die op zoek zijn naar een betaalbare woning. Samen met de huisvestigingsmaatschappijen kunnen we ervoor zorgen dat jonge gezinnen in onze gemeente kunnen blijven wonen.

Behoor jij tot de net-niet groep? Je hebt het financieel moeilijk maar kan net geen steun krijgen omdat je steeds ‘net niet’ op sociale of financiële steun kan rekenen? Wist je dat in Dilbeek 9% van de inwoners betalingsproblemen heeft? We willen met lokale en regionale partners werk maken om het welzijn van deze groep te verbeteren. Maar ook door aanpassingen in het Dilbeeks participatieproject kunnen we helpen.

^

Kinderopvang en Onderwijs

"Elk kind zorgeloos laten opgroeien doen we ook door de ouders te ontzorgen"

Voor toekomstige en jonge ouders is de zoektocht naar kinderopvang vaak stresserend. We werken verder aan de uitbreiding van onze eigen, kwalitatieve kinderopvangcapaciteit en ondersteunen zelfstandige initiatieven.

Voor de zelfstandige onthaalouders die het wensen, willen we extra ruimtes ter beschikking stellen en faciliteren. Dat kan vanuit multifunctionele projecten of vanuit het handelspandenfonds.

We zorgen ook hier voor voldoende capaciteit en versterken onze scholen voor de nieuwe uitdagingen van onze samenleving en met als doel ieder kind zorgeloos te laten opgroeien. En we bouwen verder aan het opwaarderen van de voor- en naschoolse opvang met kwaliteitsvolle activiteiten.

Het overgrote deel van de Dilbeekse kinderen woont op wandel- of fietsafstand van de school. We willen de vicieuze cirkel van het brengen van de kinderen met de auto wegens het drukke autoverkeer doorbreken. Dat vraagt aangepaste infrastructuur met goede voetpaden, veilige fietspaden maar zeker ook opwaardering van de trage wegen in de buurt van de school.

We vergeten het hokjes-denken en nemen als gemeente initiatief in het netoverschrijdend samenwerken, met behoud van ieders verscheidenheid. En op bovenlokaal niveau werken we verder aan een capaciteitsplan voor het secundair onderwijs.

^

Mobiliteit

“De inhaalbeweging van het vernieuwen van wegen, fiets- en voetpaden op de grote verkeersassen draait op volle toeren. Toch willen we een aantal accentverschuivingen”

Iedereen kent wel een plaats waar voetpaden niet optimaal zijn of zelfs onveilig zijn. We kunnen niet overal wachten op het herstellen van de totale infrastructuur van weg, riolering, fiets- en voetpad. Daar waar nodig willen we prioriteit geven aan het herstellen van voetpaden zodat zowel een kind van 8 als een senior van 80 zich behaaglijk voelt.

Het overgrote deel van de Dilbeekse kinderen woont op wandel- of fietsafstand van de school. We willen de vicieuze cirkel van het brengen van de kinderen met de auto wegens het drukke autoverkeer, doorbreken. Dat vraagt aangepaste infrastructuur met goede voetpaden, veilige fietspaden maar zeker ook opwaardering van de trage wegen in de buurt van de school.

In samenwerking met De Lijn willen we een bus-lus tussen de verschillende dorpskernen realiseren. En we blijven aandringen op een treinstation in Schepdaal. Dat is een cruciale pijler in de Dilbeekse mobiliteit.

^

Openbaar domein

“We moeten meer aandacht geven aan een veilige, groene en nette openbare ruimte”

We werken verder aan de inhaalbeweging. We schakelen graag nog een versnelling hoger in het structureel onderhoud van de openbare ruimte, rekening houdend met duurzaamheid.

Afval op het openbare domein veroorzaakt niet alleen ergernis. Het is ook duur. We treden op verschillende manieren actief op tegen zwerfvuil: enerzijds door sensibilisering en anderzijds door te pleiten voor statiegeld zolang er geen ander volwaardig alternatief is.
Sluikstorters ontwijken bewust de regels voor de afvalverwerking. Die willen we actief opsporen en sanctioneren.

Deze plaatsen van rust, stilte en respect verdienen onze grote aandacht qua toegankelijkheid en netheid.

^

Ondernemen

“Ondernemers zijn de motor van onze economie. Ondernemers zien kansen, investeren en nemen risico’s. Ze zorgen voor werkgelegenheid en toegevoegde waarde en bepalen voor een groot deel onze levensstandaard en welvaart en dus ook ons welzijn. Economie is de basis van onze sociale bescherming. Het is dus belangrijk om ondernemers een gunstig kader te bezorgen waarin zij optimaal kunnen functioneren.”

We willen jonge, startende ondernemers een platform aanbieden en Dilbeek kan daarbij in samenwerking met bestaande ondernemers, facilitator zijn, naar analogie van de Limburgse incubatoren. Zij bieden creatieve werkplekken, coaching, begeleiding en netwerkuitbreiding aan startende ondernemers.

We willen samen met de steun van Agentschap Innoveren en Ondernemen, nieuwe handelszaken ondersteunen. Handelaars die een leegstaand pand willen renoveren zullen beroep kunnen doen op een aanzienlijke subsidie. Hiermee helpen we niet alleen startende ondernemers maar werken we ook aan het verminderen van leegstaande handelspanden.

^

Milieu en energie

“Ons milieu- en energiebeleid moet solidariteit naar de volgende generaties uitstralen.”

We blijven ons actief inzetten voor het versterken van onze natuurgebieden als groene buffer tegen de verstedelijking.

Onze eerste bekommernis is het reduceren van het energieverbruik. De gemeente geeft daarin het goede voorbeeld: bijna-energie-neutraal norm voor gebouwen, versnelde inzet van LED verlichting, energiezuinige voertuigen,… En we zetten in op alternatieve energie via zonnepanelen op elk gemeentelijk gebouw.

We helpen alle inwoners met energiebesparing en -productie door groepsaankoop en groepsrenovatieprojecten, energiescans, thermografische luchtscans en onderzoek naar windmolen met burgerparticipatie.

^

Personeelsbeleid

“Behandel je personeel zoals je wil dat ze je klanten behandelen”

We investeren in meer coaching, opleiding en ondersteuning van de medewerkers die rechtstreeks contact hebben met de inwoners en waar nodig zorgen we voor ondersteuning via doeltreffende software.

We scherpen ook de competenties van de teamcoaches aan want sterke teamcoaches maken sterke teams.

We vragen extra aandacht voor de individuele medewerker want die kan zich pas goed ontplooien in teamverband als zijn eigen denken en handelen gerespecteerd wordt. En we erkennen dat een organisatie van zelfsturende teams veel meer vraagt van de medewerker. Meer dan vroeger worden medewerkers niet enkel beoordeeld op directe taakgebonden competenties maar ook op persoonlijkheidsaspecten zoals verantwoordelijkheid, veranderingsbereidheid, klantvriendelijkheid, flexibiliteit,...

^

Burgerparticipatie

“Burgerparticipatie noodzakelijk? Ja! Eenvoudig? Nee! Samen tot oplossingen komen, zeer zeker!”

Dilbeek heeft meer dan een dozijn adviesraden in verschillende domeinen waar deskundigen, burgers, verenigingen en professionelen deel van uitmaken. Toch wordt de roep naar burgerparticipatie steeds groter. De vraag stelt zich dan of de huidige adviesradenwerking nog voldoet. Dat, samen met de wijkwerkingen, willen we de komende legislatuur zeker onder de loep nemen, bijsturen en verbeteren.

De afgelopen legislatuur is er meer dan ooit aandacht gegaan naar info- en discussiemomenten en is er rekening gehouden met inbreng van de betrokkenen. We kunnen daarin nog een heel stuk verder gaan en we werken steeds naar consensus.

^

Financieel beheer

“We houden woord: toekomstgerichte investeringen en een gezond financieel beheer met ruimte voor de toekomst. Het is ooit anders geweest.”

We blijven ervoor zorgen dat de gemeentefinanciën in orde blijven. En we gaan nog verder: met de nieuwe beheersoftware worden analyses en nacalculaties eenvoudiger en krijgen de diensten betere inzage in hun eigen inkomsten en uitgaven.

O.a. de integratie van het OCMW in de gemeente leidt tot een beter exploitatieresultaat. We houden continu de vinger aan de pols om het exploitatieresultaat verder te optimaliseren door efficiëntieverhogingen en kostenbesparingen in de dagdagelijkse werking. Dat kan door verdere digitalisering van de interne werking en zeker niet door het verminderen van het aantal personeelsleden.

We behouden het noodzakelijke evenwicht tussen investeringen en belastingen. Het gaat nooit over ‘megalomane’ projecten, het gaat om toekomstgerichte investeringen.

We houden scherp toezicht op de bovenlokale subsidies die ons beleid kunnen ondersteunen.

^

Veiligheid

“Veiligheid is een basisrecht en daarom een kerntaak van elke overheid.”

We zetten actief in op preventie binnen het veiligheidsbeleid. We creëren veiligere leefomgevingen door aangepaste infrastructuur. We willen ook actiever inzetten op het reeds bestaande diefstalpreventief advies voor de inwoners. In 2017 waren er in Dilbeek slechts 84 aanvragen tot advies.

De gemeente zoekt actief naar samenwerking met inwonersnetwerken. We investeren in Buurt- en WinkelInformatieNetwerken en buurtwerking.

We pleiten voor de realisatie van de nieuwe brandweerpost als garantie voor een snelle interventie, als verbetering van de dienstverlening en als optimalisatie van de werkomstandigheden van het brandweerkorps.

We pleiten voor een lokale veiligheidscoördinator die de samenwerking tussen politie, brandweer, gemeentelijke teams en actieve inwoners stroomlijnt.

^

Vrijetijd

“Ruimtes faciliteren, eigen werking optimaliseren, verenigingen ondersteunen, initiatieven toejuichen!”

We zetten volop in op multifunctionele infrastructuur met ruimte voor iedereen. We gaan voor de volledige realisatie van het masterplan Keperenberg-Caerenbergveld met ruimte voor iedereen: sport, cultuur, jeugd, senioren, ontmoeting…
Ook het ontwerp van de brandweerkazerne in combinatie met een multifunctionele feestzaal is daar een voorbeeld van.
We zetten ook de investeringen in de jeugdinfra verder. Zeker de lokalen van chiro Kapelle en scouts Alena zijn aan de beurt, samen met de renovaties van Castelhof en het Sportcomplex Bosstraat.

Wij zijn voorstander van één EVA-VZW vrijetijd met een belangrijke vorm van zelfstandigheid, inspraak en verantwoordelijkheid over de werking en aanbod van diensten. Daartegenover staat uiteraard ook een resultaatsverbintenis.

Er zijn vele succesvolle sportverenigingen in Dilbeek. Tientallen verenigingen met honderden vrijwilligers zorgen voor een optimale werking voor duizenden (jeugd)leden. De gemeente kan een grotere rol spelen in de ondersteuning van al deze verenigingen. Denken we maar aan het onderhoud van infrastructuur en ondersteuning bij de administratieve taken die steeds complexer worden.

We steunen de vraag en de suggesties van de bibliotheekraad om de bibliotheek verder te moderniseren en zo een optimale dienstverlening te bezorgen aan de bijna 10.000 leden.

We werken verder aan het vereenvoudigen en digitaliseren van alle mogelijke procedures en aanvragen. Zo ook voor het evenementenloket zodat initiatieven eenvoudiger aangevraagd kunnen worden.

^

Contactgegevens